Cluster 5: Fundamenten van duurzame ontwikkeling

Binnen dit cluster vindt onderzoek plaats naar de fundamenten van het duurzaamheidsvraagstuk. Samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) en andere kennisinstellingen wordt gewerkt aan visievorming op het brede terrein van duurzame ontwikkeling, gericht op samenhang tussen de verschillende kennisgebieden (alfa, bèta en gamma).

Het onderzoek richt zich op de drie verschillende aspecten van duurzaamheid (People, Planet en Profit) en de relaties daartussen. Daarom wordt aandacht besteed aan:

  • De natuurwetenschappelijke aspecten (Planet): het analyseren en beheersen van de effecten van menselijk handelen op het milieu (met behulp van modellering op diverse schaalniveaus)
  • De financieel-economische aspecten (Profit): het begrijpen van ons financieel-economisch systeem en zoeken naar fundamentele oplossingen voor de huidige crisis. Hiertoe is het Sustainable Finance Lab opgericht.
  • De sociaal-culturele aspecten (People): het bestuderen van culturele waardeoriëntaties die meer of minder duurzaam zijn.

Omdat duurzaamheid alles te maken heeft met samenhang is gericht onderzoek nodig. Het gaat daarbij onder meer om de samenhang tussen de ontwikkeling van de bevolkingsomvang, water- en voedselvoorziening, ecosystemen, culturele waardeoriëntaties, consumptie- en productiepatronen, technologieontwikkeling en bestuurlijk-juridische mogelijkheden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in interactie met nationale overheden, internationale overheden en organisaties (waaronder de EU en UNEP), banken en verzekeringsmaatschappijen, maatschappelijke organisaties en (inter)nationale expertkringen.

Sustainable Finance Lab

Op initiatief van prof. Herman Wijffels en prof. Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom, CEO van Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht. Triodos Bank en de Rabobank leveren een financiële bijdrage.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector. Een dergelijke, stabiele en robuuste financiële sector draagt bij aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Om dit te realiseren zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Het Sustainable Finance Lab levert een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties en openbare debatavonden in het Academiegebouw in Utrecht.

Website: www.sustainablefinancelab.nl

Betrokken partners:  

  • Universiteit Utrecht: prof. dr. Herman Wijffels (voorzitter), prof. ir. Klaas van Egmond, prof. dr. Clemens Kool, dr. Mark Sanders, prof. dr. Hans Schenk, prof. dr. Bert de Vries, drs. Rens van Tilburg
  • Triodos Bank: drs. Peter Blom
  • Universiteit van Tilburg: prof. dr. Harald Benink, MiF
  • Rijksuniversiteit Groningen: dr. Dirk Bezemer
  • Universiteit van Amsterdam: prof. dr. Arnoud Boot, prof. dr. Ewald Engelen
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: prof. dr. Irene van Staveren, prof. dr. Arjo Klamer
  • Radboud Universiteit Nijmegen: prof. dr. Esther-Mirjam Sent