Cluster 2: Integrale Stedelijke Opgaven & Water

Klimaatbestendig leven

Binnen het cluster Integrale stedelijke opgaven en Water staat klimaatbestendig leven in stedelijke gebieden centraal. In het bijzonder is er aandacht voor de thema’s kwaliteit en kwantiteit van water in stedelijke gebieden en de mogelijkheden om energie, grondstoffen en watergebruik optimaal op elkaar af te stemmen.

Samen met de partners wordt gewerkt aan de volgende aspecten:

  • Kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater, grondwater en oppervlaktewater vanuit een integraal duurzaamheidperspectief, inclusief de juridische, financieel-economische en bestuurlijke aspecten van de waterketen.
  • Waterkwaliteit en gezondheid, waaronder ook hygiëne, infectieziekten en effecten van pathogene en toxische stoffen op de gezondheid.
  • Effecten en governance van klimaatverandering in stedelijke gebieden (hittestress, klimaatbeleving, gezondheidsrisico’s en wateroverlast) en aanpassingsmogelijkheden.
  • Klimaatadaptatie-strategieën toepasbaar in Nederland en elders op de wereld. Dit omvat ook de aanpassing van gewassen aan nieuwe situaties en daaruit voortvloeiende sociaal-economische consequenties.
  • Het omgaan met water in deltagebieden en modellering van hydrologische cycli en watergebruik, inclusief de zoet-zout problematiek.

Betrokken partners: