Cluster 1: Energie

Energieneutraal en toekomstbestendig wonen en werken

Binnen het cluster Energie draait alles om energieneutraal en toekomstbestendig wonen en werken in stedelijke gebieden. Thema’s die aan bod komen zijn energiebesparing, duurzame energie, smart grids, mobiliteit, leefbaarheid van steden en de betrokkenheid van bewoners en andere betrokkenen om dit te realiseren.

Er wordt, in samenspraak met kennispartners en bedrijfsleven, gewerkt aan:

  • Een multidisciplinaire aanpak van herstructureringsopgaven in stedelijke gebieden rond wonen, werken, mobiliteit en recreatie. Dit omvat sociale, economische, ecologische en technische aspecten. Er worden nieuwe institutionele en financiële arrangementen ontwikkeld en in de praktijk getoetst.
  • Vergaande energiebesparing in de gebouwde omgeving en in het bijzonder binnen de bestaande bouw. Dit geldt voor zowel de gebouwgebonden energievraag als het gebruikersaandeel.
  • Introductie van lokale duurzame energiebronnen in de gebouwde omgeving. Het gaat vooral om zonnewarmte en zonnestroom, warmte-koude opslag en aardwarmte. Bij dit laatste wordt samengewerkt met Cluster 4.
  • Inpassing van duurzaam opgewekte elektriciteit in het elektriciteitsnet (‘smart grid’) en het benutten van ICT om nieuwe gebruiksvriendelijke diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van elektrische mobiliteit.
  • Het begeleiden van transitieprocessen van stedelijke gebieden naar duurzaamheid. Belangrijke uitdagingen zijn hierbij de samenwerking in de bouwketen en de interactie tussen bewoners, verhuurders en andere betrokkenen. Ook wordt gewerkt aan afstemming van vraag (van gebruikers) en aanbod enerzijds, en aan nieuwe financieringsvormen anderzijds, teneinde transitieprocessen te versnellen.

Betrokken partners: