Project: Liquid Of Life

Titel (projectcode): Liquid of Life
Betrokken cluster(s): Cluster 2: Water
Opdrachtgever(s): Overheid, industrie, kennisinstituten en NGO’s
Looptijd: 2011-2012
USI-contactpersonen: Tom Bakkum en Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: De beschikbaarheid en kwaliteit van water wereldwijd komt steeds meer onder druk te staan. Dit geldt des te meer voor urbane deltagebieden. Nederland heeft een rijke traditie opgebouwd om duurzaam met water om te gaan. In de Utrechtse regio zijn veel kennisinstellingen en ingenieursbureaus gevestigd die expertise en innovaties ontwikkelen op watergebieden in het bijzonder met ‘Duurzaam gebruik van water in urbane delta gebieden’. Het bijzondere van het Utrechtse kenniscluster is dat er de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast onderzoek en uitvoering in vertegenwoordigd is en dat er nauw wordt samengewerkt met bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Door de aanwezigheid van zowel bèta- als gammadisciplines kunnen complexe vraagstukken integraal worden bestudeerd. Door bundeling van deze diversiteit aan expertise kan het Utrechtse kenniscluster samen met overheden en bedrijfsleven tot oplossingen komen voor complexe watervraagstukken in urbane deltagebieden.Op 19 juni 2012 heeft het Utrechtse ‘Liquid of Life’ kenniscluster de deuren geopend tijdens SURE 2012. Wetenschap, bedrijfsleven en overheid presenteerden er innovaties op het gebied van watermanagement in urbane gebieden en ontvouwden gezamenlijk hun toekomstplannen. De organisatie van het event was in handen van het Utrecht Sustainability Institute.In het ochtendprogramma gaven beleidsmakers hun visie op het actuele en toekomstige beleid op watergebied rondom thema´s als klimaatbestendigheid, duurzaamheid in relatie tot ruimtelijke ordening, sluiting van de waterkringloop, maar ook institutionele vernieuwing en maatschappelijke betrokkenheid. Vervolgens gingen deelnemers op veldbezoek bij innovatieve projecten op watergebied. Een tiental gastorganisaties liet de praktijk van het innoveren op watergebied zien, waarbij deelnemers werden uitgenodigd een reactie te geven.Aan het eind van de middag konden deelnemers van de veldbezoeken tijdens een interactieve plenaire sessie hun ervaringen uitwisselen. Daarnaast gaven vertegenwoordigers uit de praktijk van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hun reactie op de in de Utrechtse regio beschikbare innovatiekracht op watergebied: Waar zitten de bottlenecks, waarin excelleert het Utrechtse kenniscluster en waar valt er nog te verbeteren? De dag werd afgesloten met een informele receptie.Het Utrecht Sustainability Institute beschouwt het event ‘Liquid of Life’ als het begin van een continu proces van uitwisseling tussen onderzoek, beleid en bedrijfsleven  teneinde duurzaam waterbeheer in urbane deltagebieden op een hoger peil te brengen. Verscheidene vervolgtrajecten zijn geïnitieerd naar aanleiding van de gepresenteerde cases en de daaruit volgende interesse van deelnemende partijen.
Doelen:
  • Vergroten van de zichtbaarheid van duurzame innovaties en innovatoren in de regio
  • Creëren van een platform voor kennisuitwisseling
  • Overheid, bedrijven en onderzoeksinstituten samenbrengen
Samenwerkings-
partner(s):
Overheid, industrie, kennisinstituten en NGO’s
Financier(s): Overheid en bedrijfsleven gezamenlijk: 50-50
Resultaten:
  • Nationale en regionale publicaties
  • Concrete toenadering tussen partijen, zowel commercieel als op het gebied van onderzoek
  • Utrechtse regio erkend als kennisregio voor duurzaam watermanagement