Project: Naar een uniforme en breed gedragen invulling voor de milieuinformatie van gerecyclede producten

Titel: Naar een uniforme en breed gedragen invulling voor de milieuinformatie van gerecyclede producten
Betrokken cluster: Grondstoffen
Opdrachtgevers: Ministerie van BZK, Koninklijke Metaalunie
Looptijd: 2014
USI-Contactpersoon: Sander de Vries
Beknopte projectomschrijving: Met het Bouwbesluit 2012 is een geharmoniseerde methode in werking getreden voor het berekenen van de prestaties van nieuwe bouwmaterialen en gebouwen in Nederland. Desondanks is deze methode momenteel niet geschikt om de milieueffectcategorieën voor gerecyclede materialen in vergelijking met ‘virgin’ materialen te bepalen. Om de Bepalingsmethode, in het bijzonder Module D, voor deze materialen volledig te operationaliseren en daarmee verplicht te stellen is het eerst nodig dat de verschillende betrokken sectoren (o.a. grondstoffenleveranciers, bouwers, slopers, brekers, sorteerders) consensus bereiken over de te volgen berekeningsmethode. Kern van de problematiek rondom de prestaties van gerecyclede producten is de vraag volgens welke verdeelsleutel de milieu-impact moet worden toegerekend aan de verschillende schakels in de productketen. Het gebruik van granulaat (gerecycled puin) in de wegenbouw kan dienen als illustratie. Het leeuwendeel van de emissies in de levenscyclus van dit product is ontstaan tijdens de productie van cement voor het oorspronkelijke bouwmateriaal (vaak beton). De emissies worden bij de huidige gang van zaken dan ook bijgeschreven op het conto van de bouw. De emissiebesparingen die bereikt worden door het gebruik van granulaat als bijvoorbeeld fundatie in de wegenbouw in plaats van primair materiaal worden echter toegeschreven aan de wegenbouwsector. Door een dergelijke verdeelsleutel blijft het in de bouwsector relatief oninteressant om te investeren in de recycling van beton en andere materialen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de invoering van beoordelingssystemen als BREEAM 2013 NL hier langzamerhand al enige verandering in brengt.
Doelen: Dit Project heeft als doel het operationaliseren en daarmee verplicht stellen van ‘Module D’ zoals bedoeld in EN 15804, maar dan binnen de context van de Nederlandse Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken. Bij het formuleren van een uniforme en transparante berekeningsmethode zal een aantal belanghebbende sectoren met mogelijk tegengestelde belangen betrokken worden. Het resultaat moet voldoende breed ondersteund worden om verplichtstelling van Module D mogelijk te maken. Volledige vergelijkbaarheid van de milieuprestaties van primaire en secundaire materialen binnen de Bepalingsmethode zal het voor bouwers en aanbesteders mogelijk maken om beter te sturen op de milieuprestaties van de te gebruiken materialen en duurzaamheid van de bouwsector ten goede komen; beoordeling door de overheid en auditors van kwaliteitsstandaarden als BREEAM wordt ook gefaciliteerd.
Samenwerkings-
partners:
• Ecofys
• LBP Sight
• IVAM (UvA – Universiteit van Amsterdam)
Financiers: Ministerie van BZK, Koninklijke Metaalunie, BFBN – Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, Stybenex
Resultaten: a) Een voorstel hoe gegeven de geldende Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken gerecyclede bouwmaterialen als een ‘virgin’ bouwmateriaal kunnen worden opgenomen in de Nationale MilieuDatabase, voor de tijd zolang ad. b) nog niet is geoperationaliseerd.
b) Een voorstel voor het meer specifiek operationaliseren van Module D uit de EN 15804 met het doel deze opgenomen te krijgen in de Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Hiermee zou toepassing van Module D verplicht worden gesteld.

Download het rapport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *