Project: Green Deal Cirkelstad

Titel: Green Deal Cirkelstad
Betrokken cluster(s): Grondstoffen
Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Looptijd: Oktober 2014-
USI-contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Door ondertekening van Green Deal Cirkelstad committeren partijen zich om de keten van bouw en sloop te sluiten. Dit doen zij door duurzaam te slopen en de gesloopte materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de kringloop van de bouw. De vraag is hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit proces door marktpartijen wordt opgepakt en vervolgens mainstream wordt.

Rutger Büch, coördinator van Cirkelstad, voert met onder meer de gemeenten Rotterdam (Cirkelstad), Amsterdam, Amersfoort en Utrecht de Green Deal uit. USI is gestart met de ondersteuning van de Green Deal bouw- en sloopketen. Doel is om de bouw- en sloop kringloop te sluiten en te zorgen voor een sluitende business-case. Binnen het Green Deal initiatief wordt een community of practice opgezet om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen.

Er is reeds ervaring opgedaan met het sluiten van de bouw- en sloopketen, onder meer in het Cirkelstad initiatief te Rotterdam. Jacqueline Cramer is burgemeester van deze fictieve stad. Dit initiatief heeft veel enthousiasme opgeleverd om het Cirkelstad voorbeeld te volgen. In reactie hierop is een poging gedaan om alle relevante partijen bijeen te brengen en te bespreken hoe het Cirkelstad voorbeeld mainstream kan worden, met name binnen de woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in een werkdocument: Van Cirkelstad naar Cirkelland, Hergebruik van Bouw- en Sloopafval loont! Handreiking voor woningcorporaties, USI, Utrecht, 2014.

Hoewel de betrokken partijen positief waren over de mogelijkheden tot kringloopsluiting, blijkt het lastig om andere partijen op basis hiervan te enthousiasmeren. Welke kennis en overheidsincentives noodzakelijk zijn om marktpartijen wel over de brug te krijgen, is nog onvoldoende duidelijk. Centrale vragen zijn daarom: ‘Wat is nodig op het gebied van kennis en beleidsincentives om de bouw en sloop sector zelf zijn werk te laten doen en de bouw en sloop kringloop te sluiten? Wat moet er door wie gebeuren en welke zaken kunnen meteen of op zeer korte termijn worden opgepakt en welke activiteiten kosten meer tijd?’Deze vraag zal worden beantwoord in samenspraak met de uitvoerders van de Green Deal (met name marktpartijen) en enkele ervaringsdeskundigen.

Doelen: In samenspraak met sleutelpersonen binnen de bouw- en sloopketen, in het bijzonder de ondertekenaars van de Green Deal Cirkelstad, een aanpak formuleren met als doel te onderzoeken onder welke omstandigheden de Cirkelstadaanpak volledig markt gestuurd werkt.
Samenwerkingspartner(s): Green Deal Cirkelstad partijen: waaronder diverse gemeenten, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Financier(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Resultaten: Op basis van beschikbare documenten en overleg met Green Deal Cirkelstad partijen en met sleutelpersonen binnen de bouw- en sloopketen een aanpak (met korte en langere termijn doelen en acties) onderbouwen voor een succesvolle markt gestuurde implementatie van de Green Deal Cirkelstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *