Veldbezoek 4: RWZI Energiefabriek Groene energie uit bruin water (HDSR, Grontmij, Tauw)

Afvalwater zit vol energie. Dankzij een nieuwe slimme methode kan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) meer van deze groene energie uit het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwegein halen. Deze energie wordt opgewekt door het slib uit het afvalwater te vergisten. Daarbij komt biogas vrij. Dit principe is bekend, maar door nieuwe innovatieve technieken kan de opbrengst flink verhoogd worden. In combinatie met energiebesparende maatregelen verandert rwzi Nieuwegein de komende jaren van energieverbruiker in energieproducent.

Bovendien kan met nieuwe innovatieve technieken met veel minder energieverbruik dan tot nu mogelijk was, stikstof worden verwijderd uit het afvalwater. Andere nieuwe technieken maken het mogelijk om ook fosfaat terug te winnen uit het afvalwater. Dit fosfaat kan vervolgens benut worden als meststof in de landbouw. Grontmij laat zien wat de meerwaarde is voor de maatschappij van dergelijke toepassingen.

Ook de energie in de vorm van warmte die vrijkomt in riool afvalwater, kan benut worden. Riothermie is een methodiek waarmee thermische energie uit (afval)water kan worden teruggewonnen gebruikmakend van warmtewisselaars in de waterketen (drinkwaterleidingen, afvoer, riolering, effluent). Riothermie is uitermate geschikt om gecombineerd te worden met andere laagwaardige thermische technieken, zoals bodemenergie (Warmte Koude Opslag). Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft de toepassing van riothermie voor meerdere delen van Nederland uitgewerkt. Zo zijn ook de kansrijke locaties voor riothermie in de stad Utrecht in beeld gebracht.

<< terug naar programma