Veldbezoek 3: Op weg naar een duurzame toekomst voor regio Eemland (DHV en Waterschap Vallei en Eem)

Klimaatverandering zet het behoud van de regio Eemland onder druk. Verwachte klimaateffecten in de regio zijn een versnelde bodemdaling, vochttekorten, afname van schone kwel en veranderende ecosystemen. De effecten hebben gevolgen voor landbouw, natuur en de leefomgeving.
Klimaatadaptatie is een gebiedsontwikkelingsopgave waarbij functies en waterbeheer op een nieuwe manier op elkaar moeten worden afgestemd. Een proces waarin veel belanghebbenden een rol spelen. De problematiek is gebaat bij partijen die op een andere manier naar elkaar gaan kijken en in nieuwe allianties werken aan oplossingsrichtingen.

Met uw directe partners uit de regio, reizen we per bus door het gebied. Samen gaan we op zoek naar kansrijke locaties voor nieuwe initiatieven. De inspiratie die u tijdens deze excursie op doet, zal wellicht aanleiding vormen om in nieuwe allianties te werken aan een klimaatbestendige transitie van Arkemheen-Eemland.

Het samenbrengen van partijen die kansen zien en die ook willen benutten, is een methode die in Nederland binnen elke gebiedsontwikkeling toegepast kan worden. Zeker in de huidige tijden met een zich terugtrekkende overheid blijken kleinschalige lokale initiatieven vaak de sleutel tot vernieuwing en enthousiasme onder betrokken partners.

<< terug naar programma