Deltares

English version

Deltares - Enabling Delta LifeDeltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur dat zich met name richt op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werkt Deltares nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Deltares heeft ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht. Deltares heeft proces-, systeem-, engineering- en beleidskennis in huis over bodem- en grondwatersystemen, bodemsaneringstechnologie, geologie, geochemie, en monitoring en modellering van reactief transport en warmte.

 

Cluster 1

Speerpunten op gebied van duurzame energie komen voort uit het programmaonderdeel ‘Duurzame energie uit water en ondergrond’ uit het Deltares strategisch programma 2012-2015. Voorbeelden:

1. Meer met Bodemenergie (zie: www.meermetbodemenergie.nl), waarin Deltares met een consortium (IF Technology, Bioclear, WU) en i.s.m. 35 partijen (provincies, gemeenten, etc.) onderzoek doet naar het duurzaam benutten van de ondergrond voor toepassing van WKO in combinatie met verontreiniging.

2. CityChlor (zie: www.citychlor.eu), waarin Deltares bijdraagt aan het Interreg-project van de Gemeente Utrecht over hoe om te gaan met gebiedsgericht grondwaterbeheer in het centrum van Utrecht door WKO te combineren met verontreiniging door VOCl.

3. EU FP7 HOMBRE (zie: www.zerobrownfields.eu), waarin Deltares met Europese partners onderzoekt hoe met behulp van ‘technology trains’ brownfields opnieuw tot ontwikkeling te brengen.

Cluster 2

Deltares adviseert over water als bron voor drink- irrigatie- en koelwater, gebruikmakend van kennis over (geo)hydrologie, geologie, morfologie, rivierwaterbouw, ecologie, economie en bestuurskunde. Met integraal watermanagement ondersteunt Deltares het beleid en beheer van zoetwatervoorraden. Deltares ontwikkelt hiertoe toekomstscenario’s met een integrale benadering van drinkwater, industrie en landbouw, maar ook recreatie en natuurontwikkeling.

Deltares ontwerpt maatregelen en combineert die tot beleidsstrategieën. De gevolgen en effectiviteit daarvan worden doorgerekend met verschillende gekoppelde modellen zoals hydrologische, waterverdelings- en effectmodellen. Om uit verschillende alternatieven een keuze te kunnen maken voert Deltares multicriteria-analyses (MCA) uit.

Met simulatiemodellen voorspelt Deltares de stroming en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, grondwaterstanden en de waterstanden in rivieren. Bij ontwikkeling van maatregelen voor duurzaam waterbeheer wordt rekening gehouden met de sociaal-economische situatie en de bestuurlijke en institutionele omgeving.

Deltares doet onderzoek naar het ecologische functioneren van ecosystemen in relatie tot het menselijk gebruik en gebiedsontwikkeling en adviseert hoe verstoorde ecosystemen het meest effectief kunnen worden hersteld. Deltares doet ook onderzoek naar de mate waarin het functioneren en de kwaliteit van ecosystemen veranderen als gevolg van klimaatverandering. Met modellen voor en expertise over het watersysteem brengt Deltares de huidige en toekomstige kwaliteit van ecosystemen in kaart.

Deltares onderzoekt verder de invloed van klimaat, landgebruik en menselijk handelen op bodem- en waterkwaliteit in kustsystemen, zoetwatersystemen en bodem- en grondwatersystemen. Daarnaast ontwikkelt Deltares monitoringsprogramma’s, indicatoren en beoordelingskaders, onder meer voor toetsing aan landelijke en Europese regels.

Deltares doet onderzoek naar organismen en stoffen uit aquatische systemen die (mogelijk) een risico vormen voor de gezondheid, zoals organische verontreinigingen, blauwalgen, E. coli en intestinale enterococcen. Relevante projecten zijn de studies ‘Monitoring biodegradation capacity of organic pollutants in the environment’ en ‘Gezondheidsrisico’s blauwalgen’ (beide 2010). Momenteel besteedt Deltares veel aandacht aan detectie van micro-organismen met PCR om in een vroeg stadium schadelijke organismen te kunnen detecteren.

Cluster 4

Deltares ontwikkelt kennis over benutting van de ondergrond op basis van geologie, bodemkunde, planologie, RO-processen, en het gebruik van RO- en GIS-tools. Binnen de thema’s ‘Duurzame inrichting van de Delta’ en ‘Bouwen in de Delta’ uit het Deltares strategisch programma 2012-2015 vallen verschillende programma’s waaronder ‘Bouwen in de stad’, ‘Methoden en instrumenten voor duurzame inrichting’ en ‘Duurzame inrichting in de praktijk’. Verder werkt Deltares aan benutting van de ondergrond in stedelijk ontwerp (SKB-project ‘Ontwerpen met de Ondergrond’) en bij infrastructurele werken van RWS. Deltares draagt bij aan de uitvoering van de Kennisagenda Ondergrond i.h.k.v. het Uitvoeringsprogramma van het convenant, over de koppeling tussen kennis en beleid in de diepe ondergrond i.s.m. TNO, SKB, Drenthe, I&M en het UP convenant, en wordt onderzocht hoe om te gaan met antropogene elementen in het stedelijk gebied.

Ook draagt Deltares bij aan het CATO-programma met kennis over hoe CO2 opslag op grote diepte (km-schaal) doorwerkt in het ondiepere (hm-schaal) grondwatersysteem.

Deltares verzorgt daarnaast de geo-informatievoorziening voor de Nederlandse ondergrond op de thema’s schaarste en duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit van leven, concurrentiekracht van het bedrijfsleven en gezonde overheidsbestedingen, kennis en innovatie.