Toekomstvisie

De belangrijkste zaken waarop de aandacht sinds zomer 2011 is geconcentreerd, zijn:

1. ontwikkeling van projectenportfolio en het boeken van inhoudelijke successen

2. het versterken van het interne netwerk van kennispartners en bedrijvenpartners

3. het vergroten van de zichtbaarheid van USI extern

Projectenportfolio en inhoudelijke successen

Essentieel is nu om de meerwaarde van USI concreet zichtbaar te maken. Wat kan USI leveren voor opdrachtgevers en de maatschappij in brede zin? Dit houdt in dat USI in staat moet zijn projecten te acquireren en een herkenbare rol te spelen in de uitvoering daarvan. Daarom is er de afgelopen maanden veel gedaan aan acquisitie en de ontwikkeling van een projectenportfolio.

De ervaring leert dat de onderzoekers de reguliere geldstromen zelf al goed weten te vinden (zoals FP7 Environment en FP7 Energy). De meerwaarde van USI is daarom minder evident in zulke gevallen. Zeker als het om disciplinaire onderzoeksprojecten gaat. Bij de duurzaamheidsproblematiek gaat het echter juist om de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke activiteiten en dus tussen de verschillende kennisvelden. Er zijn daarom in het afgelopen jaar frequent besprekingen door USI met kennispartners georganiseerd om de gezamenlijke onderzoeksfocus in die richting aan te scherpen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat USI zich zal richten op projecten die uit nieuwe en andere bronnen komen en die een integraal, multidisciplinair karakter hebben. Dit betekent dat de hoofdaandacht de komende tijd uitgaat naar:

1. het opzetten van proeftuinen rond duurzame urbane regio’s. Opdrachtgevers hebben een duidelijke behoefte aan ondersteuning bij de integratie van duurzaamheid (People, Planet en Profit) in urbane ontwikkeling. De aanpak van proeftuinen leent zich hier goed voor. Het is van groot belang om gezamenlijk een toolbox te ontwikkelen, waarmee in de verkenningsfase van een proeftuin de verschillende aspecten van duurzaamheid integraal zichtbaar gemaakt kunnen worden. Die toolbox dient dan toepasbaar te zijn op diverse schaalniveaus (wijk, stad en regio). Uit dit verkennende werk kunnen verdiepende studies voortvloeien;

2. het aanboren van nieuwe bronnen voor integrale projecten op inhoudelijke thema’s (bijvoorbeeld op energie, water, grondstoffen en/of bodem of op gedragsaspecten);

3. het opzetten van multidisciplinair onderzoek naar de fundamenten van duurzame ontwikkeling (natuurwetenschappelijk, financieel-economisch en sociaal-cultureel).

De eerste resultaten van de acquisitie-inspanningen van USI zijn reeds zichtbaar. Organisaties met duurzaamheidsvragen blijken het op prijs te stellen via USI toegang te hebben tot de expertise van alle bij USI aangesloten kennis- en bedrijfspartners. Een aantal voorbeelden:

– Resource efficiency project, gefinancierd door de Rabobank

– Sustainable Finance Lab, gefinancierd door de Triodosbank. De eerste fase was een lezingencyclus. De tweede fase wordt een verdieping hierop middels onderzoek en dialoog; website: www.sustainablefinancelab.nl

– Aanzet tot proeftuinen (Smart Grids Utrecht en Amersfoort, Stationslocatie Utrecht, De Uithof, mogelijke proeftuinen in de gemeente Amersfoort, Soesterberg en de provincie Gelderland)

– Betrokkenheid bij Climate KIC projecten (o.a. Eurbanlabs) en ondersteuning bij acquisitie UU projecten in het kader van Climate KIC (o.a. Azolla project)

– CATO project; www.co2-cato.org is de projectwebsite. www.co2-cato.nl is de publiekswebsite.

– Voorzitterschap verzelfstandiging Green Gold Label (certificering en internationale acceptatie van duurzaamheidscriteria voor vaste biomassastromen)