Innovatie en bedrijvigheid bevorderen

Het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid is een van de aanvullende activiteiten van USI. Duurzame innovaties maken het mogelijk het milieu te verbeteren, het menselijk welzijn te verhogen en tegelijkertijd de economische kracht van het bedrijfsleven te vergroten. Tot nu toe is innovatieve kennis nog te weinig gevaloriseerd. Een hoger rendement op de investeringen in kennis kan worden bereikt door structurele samenwerking, meer kruisbestuiving tussen onderzoekers en marktpartijen en beter zicht op de samenhang tussen vakkennis, wetenschappelijke en maatschappelijke kennis.

Naast het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid brengt het USI de aanwezige kennis uit de gehele kennisketen bij elkaar. Dit geldt voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Hiertoe creëert USI nieuwe samenwerkingsverbanden. Door de partijen bijeen te brengen zorgt USI ervoor dat de aanwezige kennis kan worden vermarkt voor de ontwikkeling van duurzame urbane regio’s.

Met het oog op de ontwikkeling van urbane regio’s werkt USI nauw samen met Climate KIC en het Utrecht Valorisation Center. Climate KIC is een pan-Europees samenwerkingsverband dat innovatie- en onderwijsprogramma’s aanbiedt op het terrein van klimaatverandering. Het Utrecht Valorisation Center is een gezamenlijk initiatief van lokale kennisinstellingen, bedrijven en overheden dat zich richt op de versnelling van beginnende innovatieve bedrijven in de regio. In samenwerking met het Utrecht Valorisation Center helpt USI afgestudeerden om zelf een bedrijf te starten op het Utrecht Science Park rond een duurzaamheidsthema. Ook onderzoekers worden gestimuleerd om hun kennis op het gebied van duurzaamheid beter te vermarkten door kennisvalorisatie. Daarnaast krijgen bedrijven die duurzaamheid als speerpunt hebben opgenomen in hun bedrijfsstrategie de mogelijkheid zich op het Utrecht Science Park te vestigen.

Samenwerking met overheden

USI werkt intensief samen met regionale en lokale overheden, enerzijds om te helpen hun duurzaamheidsambities te formuleren en realiseren, anderzijds om hun innovatiepotentieel en de economische kracht te versterken. De samenwerking bestaat uit strategieontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke projecten. Voorbeelden van gezamenlijk projecten in de regio Utrecht zijn het project ‘Smart grid: rendement voor iedereen’, getrokken door de Task Force Innovatie (TFI) van de Provincie Utrecht, en het Climate KIC project ‘Eurbanlab’ waarin USI en de Provincie Utrecht hun ervaringen met duurzame proeftuinen met vijftien andere Europese projectpartners delen.

Duurzame innovatiestrategie S3 for SURE

Intensieve samenwerking vindt ook plaats bij de ontwikkeling en realisatie van de duurzame innovatiestrategie voor de regio Utrecht. Op grond van zijn bijzondere kennispositie en sterke economische sectoren heeft de regio Utrecht recentelijk drie innovatiespeerpunten geselecteerd: life sciences, duurzaamheid en creatieve industrie. Voor elk van deze speerpunten is in 2012 een zogenaamde Smart Specialisation Strategy (S3) ontwikkeld. USI heeft de totstandkoming van de duurzame innovatiestrategie getrokken, in nauwe samenwerking met de Provincie Utrecht en TFI. Het resultaat, de duurzame innovatiestrategie ‘S3 for SURE’ (Smart Specialisation Strategy for Sustainable innovation in the Utrecht REgion), is een coproductie van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in de regio Utrecht. De strategie wordt momenteel operationeel gemaakt, uitgebreid met een economische agenda voor de duurzaamheidseconomie in de Utrechtse regio en geïntegreerd in de duurzame innovatiestrategie van de Randstad-noordvleugel.